Kategórie

TS Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do praveku

17300063B

168,00 € s DPH

Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová časť je rozdelená na prirodzené čísla a desatinné čísla.

Viac detailov

Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová časť je obsahovo veľmi pestrá. V časti venovanej prirodzeným číslam je pripravených 56 rôznych typov úloh. V časti zameranej na desatinné čísla nájdete 68 rozličných druhov úloh. Tým je zaistené naozaj dôkladné precvičenie preberanej látky. Orientáciu v programe a rýchle spustenie vybranej časti, napr. slovných úloh zameraných na sčítanie a odčítanie desatinných čísel, umožňuje užívateľsky veľmi priateľské prehľadné menu alebo možnosť spustiť si vybranú časť priamo z obsahu. Ako odmenu za dobrú prácu získa dieťa za každý vypočítaný príklad časť obrázka. V časti Prirodzené čísla si deti precvičia zápis prirodzených čísel v desiatkovej sústave, ich zobrazenie na číselnej osi, zaokrúhľovanie a porovnávanie podľa veľkosti. Veľká pozornosť je venovaná príkladom zameraným na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie prirodzených čísel. Nechýbajú ani slovné úlohy, číselné rady, práce s číselnou osou, dopĺňanie tabuliek, nerovnice, príklady so zátvorkami, hľadanie čísel, prevody jednotiek a, samozrejme, veľké množstvo príkladov zameraných na precvičenie pamäťového i písomného počítania. Časť Desatinné čísla je zameraná na počítanie so zmiešanými číslami, desatinnými zlomkami a číslami, na ich porovnávanie, zaokrúhľovanie a zobrazovanie na číselnej osi. Žiaci si precvičia i sčítanie a odčítanie desatinných čísel, násobenie a delenie desatinného čísla desiatimi, stomi a tisícmi, násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom menším než desať a delenie desatinných čísel jednociferným prirodzeným číslom. Ani tentoraz nechýbajú slovné úlohy, dopĺňanie tabuliek, maľovanky, prevody jednotiek, práca s číselnou osou, príklady so zátvorkami, nerovnice a i. Výučbovú a testovaciu časť dopĺňa interaktívna hra plná zábavných animácií. V nej sa spolu so zajacom a medveďom dostanú deti až do praveku, kde zažijú nejedno dobrodružstvo, počas ktorého si ani neuvedomia, koľko príkladov pri hre spočítali. Vďaka tomu deti nestrácajú motiváciu na učenie a program ich zaujme na dlhý čas. Neoddeliteľnou súčasťou programu je tlačový modul, ktorý umožňuje vyučujúcim veľmi ľahkú prípravu písomných testov. Umožňuje tlač prakticky všetkých typov úloh obsiahnutých v programe. Všetky typy úloh je možné ľubovoľne kombinovať. Nechýba ani možnosť vytlačenia variantu testu s už doplneným správnym riešením zvolených príkladov, ktorý učiteľovi veľmi uľahčí následné opravovanie.
Produkt pridaný do porovnávania!